Max Steller GmbH & Co. KG seit 1920

Verschlusshülsen für Stahlband

C-Form Verschlusshülsen Stahlband

1001 V.-Hülsen 8/25 mm


1005 V.-Hülsen 13/25 mm


1006 V.-Hülsen 13/30 mm


1007 V.-Hülsen 13/34 mm


1008 V.-Hülsen 16/18 mm


1009 V.-Hülsen 16/25 mm


1010 V.-Hülsen 16/28 mm


1011 V.-Hülsen 16/30 mm


1012 V.-Hülsen 16/30 mm verz.


1014 V.-Hülsen 16/34 mm


1017 V.-Hülsen 20/28 mm


1018 V.-Hülsen 20/34 mm


1020 V.-Hülsen 25/60 mm


1023 V.-Hülsen 32/60 mm


Verkupfert


1026 V.-Hülsen 13/25 mm x 0.5 verk.


1028 V.-Hülsen 16/25 mm x 0.5 verk.


1030 V.-Hülsen 19/25 mm verk.


1031 V.-Hülsen 16/25 mm x 0.3 verk.


1032 V.-Hülsen 13/25 mm x 0.3 verk.

A-Form Verschlusshülsen Stahlband

3004 V.-Hülsen 32/57 mm A-Form 

U-Form Verschlusshülsen Stahlband

2005 V.-Hülsen 16/30 mm U-Form

Überlappt Verschlusshülsen Stahlband

4001 V.Hülsen 10/22 mm üb.


4003 V.Hülsen 13/22 mm üb.


4004 V.Hülsen 13/22 mm üb.(Kart. á 7000 St.)


4005 V.Hülsen 13/22 mm üb. verz.


4006 V.Hülsen 13/25 mm üb.


4007 V.Hülsen 16/22 mm üb.


4008 V.Hülsen 16/22 mm üb.(Kart. á 5000 St.)


4009 V.Hülsen 16/22 mm üb. verz.


4010 V.Hülsen 16/25 mm üb.


4011 V.Hülsen 16/25 mm üb. verz.


4012 V.Hülsen 19/22 mm üb.


4013 V.Hülsen 19/22 mm üb.(Kart. á 5000 St.)


4014 V.Hülsen 19/22 mm üb. verz.


4015 V.Hülsen 19/25 mm üb.


4016 V.Hülsen 19/25 mm üb. verz.


4017 V.Hülsen 19/35 mm üb.


4018 V.Hülsen 19/35 mm üb. verz.


4019 V.Hülsen 19/40 mm üb.


4020 V.Hülsen 19/40 mm üb. verz.


4021 V.Hülsen 19/45 mm üb.


4022 V.Hülsen 19/45 mm üb. verz.


4023 V.Hülsen 19/57 mm üb.


4024 V.Hülsen 19/57 mm üb. verz.


4025 V.Hülsen 25/40 mm üb.


4042 V.Hülsen 25/40 mm üb. verz.


4039 V.Hülsen 25/45 mm üb. verz.


4029 V.Hülsen 25/45 mm üb.


4030 V.Hülsen 25/57 mm üb.


4031 V.Hülsen 25/57 mm üb. verz.


4032 V.Hülsen 32/40 mm üb.


4033 V.Hülsen 32/45 mm üb.


4035 V.Hülsen 32/45 mm üb. verz.


4036 V.Hülsen 32/57 mm üb.


4038 V.Hülsen 32/57 mm üb. verz.


4040 V.Hülsen 13/25 mm üb. verz.


5000 V.-Hülsen 16/22 mm üb. rotlack.


5001 V.-Hülsen 13/22 mm üb. rotlack.


5002 V.-Hülsen 19/22 mm üb. rotlack.


5003 V.-Hülsen 19/26 mm üb. rotlack.


5005 V.-Hülsen 25/57 mm üb. blaulack


5006 V.-Hülsen 32/45 mm üb. blaulack


5008 V.-Hülsen 32/57 mm üb. blaulack


5010 V.-Hülsen 25/45 mm üb. blaulack


5011 V.-Hülsen 25/57 mm üb. rotlack


5013 V.-Hülsen 19/57 mm üb. blaulack


5014 V.-Hülsen 19/45 mm üb. Blaulack

Magazin Verschlusshülsen Stahlband

10000 Magazin-Hülsen 13/21,9 mm "S" rotlack (12AL)


10005 Magazin-Hülsen 32/50 mm "S" blank (114M) 

Rundspanner Verschlusshülsen Stahlband

9017 Rsp.-Hülsen 8mm V2A 


9001 Rsp.-Hülsen 13 mm


9002 Rsp.-Hülsen 13 mm verz.


9004 Rsp.-Hülsen 16 mm


9005 Rsp.-Hülsen 16 mm (Kart. á 5000St.)


9006 Rsp.-Hülsen 16 mm verz.


9008 Rsp.-Hülsen 16 mm V4A


9009 Rsp.-Hülsen 16mm V2A


9010 Rsp.-Hülsen 20mm


9012 Rsp.-Hülsen 20 mm verz.


9013 Rsp.-Hülsen 25 mm


9014 Rsp.-Hülsen 25 mm verz.


9015 Rsp.-Hülsen 32 mm


9016 Rsp.-Hülsen 32 mm verz.


9017 Rsp.-Hülsen 8mm V4A